Terug naar startpagina

Privacybeleid

1. Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke

De Mensen NV, met maatschappelijke zetel te 1930 ZAVENTEM, Wezembeekstraat 3 en ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0474.766.993 (hierna "De Mensen", "wij" of "ons") is uitbater van de website "www.tomwaes.be" (hierna "Website").

De Mensen verbindt zich ertoe de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de "Algemene Verordening Gegevensbescherming", in het Engels "General Data Protection Regulation", hierna "GDPR") na te leven. De GDPR kan te allen tijde geraadpleegd worden via de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

De Mensen dient beschouwd te worden als "verwerkingsverantwoordelijke" van de persoonsgegevens verzameld via de Website, aangezien het De Mensen is dat de doeleinden en de middelen voor de verwerking bepaalt.

Voor alle vragen of inlichtingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen met: De Mensen NV
Wezembeekstraat 3
1930 - ZAVENTEM
Tel.: +32 2 709 70 00
E-mail: privacy@demensen.be

2. Voor welke doeleinden worden via de Website persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

Via de Website worden voor hiernavolgende doeleinden, hiernavolgende – door u vrijwillig aan ons meegedeelde – persoonsgegevens door ons verwerkt, op grond van de hiernavolgende gerechtvaardigde verwerkingsgronden uit de GDPR:

3. Bewaringstermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens, verzameld via de Website, niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking zoals hierboven vermeld, behoudens wanneer bepaalde wetgeving vereist dat bepaalde van die persoonsgegevens gedurende een langere periode worden bewaard, respectievelijk een langere bewaring nodig is ten behoeve van de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

4. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en elke vorm van onrechtmatige verwerking.

Alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, worden bewaard op beveiligde servers beheerd door De Mensen, afgeschermd middels fire walls en uitgerust met een centraal toegangscontrolesysteem.

Onze werknemers, respectievelijk zelfstandige dienstverleners die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn onderworpen aan het interne privacybeleid van de groep De Mensen, dat eveneens voorziet in een reeks organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Daarnaast werd, ingeval er zich toch een (nakend) incident zou voordoen, voorzien in een security breach policy, met als doel op ieder (nakend) incident zo doeltreffend en efficiënt mogelijk te kunnen reageren.

5. Ontvangers van uw persoonsgegevens

Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden, dit met uitzondering van:

6. Cookies

Het is mogelijk dat, terwijl u gebruik maakt van onze Website, u bepaalde cookies zou ontvangen, middels dewelke bepaalde gegevens kunnen worden verzameld. De Mensen verzamelt zelf geen persoonsgegevens van u aan de hand van cookies, maar derden doen dit mogelijkerwijze wel. Desgevallend dienen bedoelde derden uw gegevens te verwerken conform de GDPR, en raden wij u aan het privacybeleid van die betrokken derden te raadplegen. Meer informatie betreffende ons cookiebeleid kan u terugvinden via www.tomwaes.be/cookiebeleid

7. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene kent de GDPR u diverse rechten toe. Indien u één of meerdere van hiernavolgende rechten wenst uit te oefenen, dient u het verzoek daartoe te richten aan De Mensen, per e-mail via privacy@demensen.be, dan wel per brief aan De Mensen NV – Privacy, Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem. Gelieve in uw verzoek duidelijk aan te geven welk van hiernavolgende rechten u wenst uit te oefenen en bij uw verzoek, opdat wij uw identiteit zouden kunnen verifiëren, kopij te voegen van uw identiteitskaart.

7.1. Recht op inzage

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos inzage te krijgen in de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons worden verwerkt (evenals de informatie met betrekking tot de verwerking die wij u overeenkomstig de GDPR dienen te verstrekken, waaronder de verwerkingsdoeleinden, de rechtsgrond(en) voor de verwerking, de periode gedurende dewelke de persoonsgegevens worden opgeslagen, etc.).

7.2. Recht op rectificatie

U heeft tevens te allen tijde het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn.

7.3. Recht op verwijdering

U heeft te allen tijde het recht het recht ons te te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging zouden wissen.

7.4. Recht op beperking van de gegevensverwerking

U beschikt tevens over het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:

7.5. Recht op bezwaar tegen gebruik voor direct marketing

U heeft daarenboven te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gelijk welke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

8. Klachten

Indien u klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, zouden wij het uiteraard op prijs stellen die eerst aan ons te richten (zie de coördinaten opgenomen onder hoger vermeld artikel 1).

U beschikt evenwel te allen tijde over het recht om een eventuele klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be); contact@apd-gba.be; 02/274.48.00.).


Laatste versie van huidig Privacybeleid: 16 april 2019